Tháng này đã kết thúc với năng suất tốt, do đó, 63 bản sửa lỗi và cải tiến (trong đó có 7 vấn đề về Hỗ trợ Doanh nghiệp/Ưu tiên) đã được đưa vào bản phát hành định kỳ hàng tháng này. Tổng số 105 vấn đề đã được xử lý.

Các thay đổi API công khai đáng chú ý nhất là:

  • Đã thêm tính năng để chèn IconCaption trong khi sử dụng phương thức InsertOleObject.
  • Các thuộc tính công khai mới của lớp Bảng được hiển thị để cho phép thao tác vị trí bảng nổi.
  • Đã triển khai khả năng kiểm tra xem VbaProject đã được ký hay chưa.
  • Chèn dấu trang động được hỗ trợ cho Công cụ báo cáo LINQ.

Aspose.Words .NET/Rendering Team đã triển khai nhúng trực tiếp các phông chữ OpenType như một tính năng đã lên kế hoạch cho tiêu chuẩn PDF 1.7. Quá trình chuẩn bị cho bản phát hành đầu tiên của Kết xuất hiệu ứng 3D thông qua OpenGL đang được tiến hành. Ngoài ra, các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến hỗ trợ SmartArt Cold Rendering đã được nghiên cứu và đạt được.

Nhóm Aspose.Words .NET/Layout đã triển khai hỗ trợ cho các quy tắc đoạn văn trong phần chú thích. Plugin HarfBuzz đã được nâng cấp để cải thiện các trường hợp khác nhau với kết xuất tiếng Ả Rập. Ngoài ra, một số bản sửa lỗi liên quan đến ngắt dòng văn bản và định cỡ bảng đã được cung cấp bởi Nhóm bố cục.