Aspose.Words

Chuyển đổi tài liệu từ định dạng này sang định dạng khác là một trong những tính năng chính của Aspose.Words. Chuyển đổi trong Aspose.Words bao gồm việc mở tài liệu ở một trong các định dạng tải được hỗ trợ, sau đó lưu tài liệu đó ở định dạng khác.

Aspose.Words hỗ trợ hầu hết tất cả các kết hợp chuyển đổi phổ biến, ví dụ:

  • DOC, DOCX, RTF sang PDF hoặc XPS,
  • DOC hoặc DOCX sang JPEG, TIFF, PNG,
  • DOCX sang Markdown hoặc HTML,
  • PDF sang DOC, DOCX hoặc các định dạng Word khác,
  • và những người khác.

Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ các chuyển đổi có thể có. Bạn có thể xem LoadFormat chỉ định tất cả các định dạng tải hoặc nhập và SaveFormat chỉ định tất cả các định dạng lưu hoặc xuất được Aspose.Words hỗ trợ.

Cách chuyển đổi tài liệu

Trước tiên, bạn cần tải tài liệu vào Aspose.Words. Sau đó, bạn cần lưu tài liệu này ở định dạng cần thiết. Thực hiện theo hai bước đơn giản này và bạn sẽ thấy Aspose.Words cho phép bạn chuyển đổi tài liệu dễ dàng như thế nào.

Lưu ý rằng bạn có thể chỉ định các tùy chọn bổ sung khi lưu tài liệu để nhận được kết quả mong muốn. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về nó dưới đây.

Cách tải tài liệu

Để tải tài liệu, hãy chuyển tên tệp hoặc luồng vào một trong các hàm tạo Document. Hầu hết các lần, định dạng của tài liệu đã tải được xác định tự động.

Ví dụ sau đây cho thấy cách tải tài liệu từ một tệp:

// Load the document from the absolute path on disk.  
Document doc = new Document(dataDir + "TestDocument.docx");

Cách lưu tài liệu

Để lưu tài liệu của bạn, hãy sử dụng một trong các phương pháp Lưu. Aspose.Words tự động xác định định dạng lưu mong muốn từ phần mở rộng tệp. Bạn có thể lưu tài liệu vào cả tệp hoặc luồng. Ví dụ: bạn có thể lưu tài liệu DOCX dưới dạng tệp PDF.

Ví dụ sau đây cho thấy cách lưu tài liệu vào một tệp:

// Save the document as a PDF file.  
doc.Save(dataDir + "Document.pdf");

Chỉ định Tùy chọn Chuyển đổi Nâng cao

Khi chuyển đổi tài liệu, bạn có thể đặt một số thuộc tính nâng cao. Aspose.Words cung cấp cho bạn lớp SaveOptions, lớp này cho phép bạn kiểm soát quá trình lưu tài liệu của mình ở định dạng được yêu cầu một cách chính xác hơn. Mỗi định dạng lưu có một lớp tương ứng chứa các tùy chọn lưu cho định dạng lưu này. Ví dụ: có HtmlSaveOptions để lưu thành định dạng HTML/MHTML/EPUB hoặc PdfSaveOptions để lưu thành PDF. Bạn có thể đọc thêm về các thuộc tính nâng cao trong bài viết ‘Chỉ định tùy chọn lưu’ trong tài liệu Aspose.Words.

Ví dụ sau đây cho thấy cách chuyển đổi tài liệu từ DOCX sang PDF và đặt Aspose.Words để nhúng các phông chữ đầy đủ vào tài liệu đầu ra:

// Load the document from the file.
Document doc = new Document(dataDir + "TestDocument.docx");

// Aspose.Words embeds full fonts by default when EmbedFullFonts is set to true.
// The property below can be changed each time a document is rendered.
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.EmbedFullFonts = true;

// The output PDF will be embedded with all fonts found in the document.
doc.Save(dataDir + "TestDocument.EmbedFullFonts.pdf", options);

Các biến thể của Chuyển đổi được hỗ trợ bởi Aspose.Words

Như đã đề cập ở trên, Aspose.Words cho phép bạn chuyển đổi một tài liệu từ một trong những định dạng phổ biến nhất sang một định dạng khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể giải quyết hầu hết các tác vụ chuyển đổi của mình chỉ bằng cách sử dụng Aspose.Words mà không cần cài đặt các ứng dụng hoặc công cụ đặc biệt. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng và đáng tin cậy chuyển đổi tài liệu từ các định dạng Microsoft Word như DOC hoặc DOCX sang PDF hoặc HTML hoặc từ PDF hoặc HTML sang Markdown.

Nghiên cứu phần tài liệu ‘Chuyển đổi tài liệu’ để biết thêm các ví dụ về chuyển đổi Aspose.Words.

Xem thêm

Để hiểu chi tiết hơn về câu hỏi này, hãy xem các bài viết sau trên blog Aspose: