Chuyển đổi DOCX sang DOC C#

Tài liệu Microsoft Word chủ yếu có hai loại, DOCDOCX. Bạn có thể chuyển đổi DOCX sang DOC cũng như từ DOC sang DOCX bằng C# hoặc VB.NET theo chương trình. Mỗi tài liệu có thể được xử lý và chuyển đổi từng cái một hoặc bạn có thể chuyển đổi hàng loạt các tệp DOC và DOCX nếu bạn cần làm việc với nhiều tệp. Bạn có thể khám phá các trường hợp sử dụng sau để hiểu chi tiết về chủ đề:

API chuyển đổi DOCX sang DOC và DOC sang DOCX – Cài đặt

Aspose.Words for .NET API có thể được sử dụng để chuyển đổi định dạng tệp DOCX sang DOC và DOC sang DOCX một cách hiệu quả và nhanh chóng. Bạn có thể định cấu hình API trong các ứng dụng dựa trên khung .NET của mình để bạn có thể sử dụng ngôn ngữ C# cũng như VB.NET để thực hiện chuyển đổi theo chương trình. Bạn có thể tải xuống tệp DLL dưới dạng ZIP đạt được từ trang web chính thức hoặc bạn có thể cài đặt API trong giải pháp của mình bằng lệnh NuGet sau:

Install-Package Aspose.Words

Chuyển đổi tệp DOCX sang DOC theo chương trình bằng C# hoặc VB.NET

Sự khác biệt chính giữa DOC và DOCX là định dạng tệp DOC là tệp nhị phân trong đó định dạng tệp DOCX là tệp ZIP chứa tất cả các tệp XML có liên quan. Bạn có thể chuyển đổi tệp DOCX thành tài liệu DOC theo các bước sau:

 1. Chỉ định LoadFormat của tệp nguồn
 2. Tải tệp DOCX đầu vào
 3. Lưu tệp DOC đầu ra bằng SaveFormat

Đoạn mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi DOCX sang DOC bằng C# hoặc VB.NET:

// Chỉ định LoadFormat của tài liệu từ đầu vào
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx ;

// Tải tệp DOCX nguồn
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "file.doc", options);

// Chuyển đổi tệp DOCX sang tệp DOC
document.Save(dataDir + "test.doc", Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

Chuyển đổi hàng loạt tệp DOCX sang DOC bằng C# hoặc VB.NET

Bạn có thể cần chuyển đổi hàng trăm tệp DOCX sang định dạng DOC trong các ứng dụng .NET của mình. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi một loạt tệp bằng cách thực hiện chương trình chỉ một lần. Thực hiện theo các bước bên dưới để chuyển đổi một loạt tệp DOCX:

 1. Tải tất cả các tệp DOCX từ một thư mục hoặc thư mục
 2. Tải từng tệp DOCX bằng lớp LoadOptions
 3. Thay đổi phần mở rộng của từng tệp đầu vào thành DOC
 4. Lưu tệp đầu ra dưới dạng tệp định dạng DOC

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi một loạt tệp DOCX sang tệp định dạng DOC bằng C# hoặc VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.docx");
foreach (var file in files)
{
  // Chỉ định LoadFormat của tài liệu từ đầu vào
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx;

  // Tải tệp DOCX nguồn
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".doc");

  // Chuyển đổi tệp DOCX sang tệp DOC
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Doc);
}

Chuyển đổi tệp DOC sang DOCX bằng C# hoặc VB.NET

Bạn có thể chuyển đổi các tệp Microsoft Word DOC thành tệp định dạng DOCX trong các ứng dụng dựa trên .NET Framework của mình bằng C# hoặc VB.NET. Dưới đây là các bước để thực hiện chuyển đổi:

 1. Đặt LoadFormat của tệp DOC đầu vào
 2. Khởi tạo tài liệu nguồn với lớp Document
 3. Lưu tệp đầu ra ở định dạng DOCX

Đoạn mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi DOC sang DOCX bằng C# hoặc VB.NET:

// Chỉ định LoadFormat của tài liệu từ đầu vào
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

// Tải tệp DOC nguồn
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "test.doc" , options);

// Chuyển đổi tệp DOC sang DOCX
document.Save(dataDir + "test.docx" , Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

Chuyển đổi hàng loạt DOC sang DOCX theo chương trình bằng C# hoặc VB.NET

Bạn cũng có thể xử lý chuyển đổi nhiều tệp và các lô khác nhau để chuyển đổi DOC sang DOCX. Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi các tệp như vậy:

 1. Tải tất cả các tệp DOC từ một thư mục
 2. Đặt giá trị DOC từ LoadFormat liệt kê
 3. Tải tài liệu đầu vào
 4. Lưu tệp DOCX đầu ra bằng SaveFormat

Mẫu mã sau đây giải thích cách chuyển đổi một loạt tệp DOC thành tệp DOCX bằng C# hoặc VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.doc");
foreach (var file in files)
{
  // Chỉ định LoadFormat của tài liệu từ đầu vào
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

  // Tải tệp DOC nguồn
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".docx");

  // Chuyển đổi tệp DOC sang DOCX
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Docx);
}

Sự kết luận

Bạn đã học cách thực hiện chuyển đổi giữa định dạng tệp DOC và DOCX. Cụ thể, bạn đã khám phá cách chuyển đổi DOC sang DOCX cũng như DOCX sang DOC. Ngoài ra, bạn cũng đã học cách chuyển đổi hàng loạt tệp DOC hoặc DOCX theo chương trình bằng C# hoặc VB.NET. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì bạn có thể tham khảo Tài liệu APITrang sản phẩm. Ngoài ra, trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm