chuyển rtf sang pdf C#

RTF là định dạng tệp phổ biến được Microsoft giới thiệu để tạo tài liệu văn bản có định dạng. Khả năng tương tác của RTF cho phép trao đổi nội dung giữa các sản phẩm khác nhau của Microsoft cũng như các hệ điều hành không đồng nhất. Mặt khác, PDF là một trong những định dạng tài liệu kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp hỗ trợ đa nền tảng. Việc chuyển đổi tài liệu sang định dạng PDF rất phổ biến trong thực tế. Do đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF theo chương trình bằng C#.

API chuyển đổi RTF sang PDF C#

Aspose.Words for .NET là API xử lý văn bản mạnh mẽ cho phép bạn tạo, đọc và xử lý các định dạng xử lý văn bản phổ biến bao gồm DOC, DOCX, RTF, v.v. API chuyển đổi RTF sang PDF tích hợp của nó cho phép bạn chuyển đổi tài liệu RTF sang định dạng PDF với độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó trong ứng dụng .NET của mình bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Words

Các bước để chuyển đổi tệp RTF sang PDF

Aspose.Words for .NET giúp bạn chuyển đổi tài liệu RTF sang định dạng PDF khá dễ dàng. Sau đây là các bước bạn cần thực hiện để chuyển đổi.

  • Tải tài liệu RTF.
  • Chỉ định đường dẫn của tệp PDF đầu ra.
  • Lưu tệp RTF dưới dạng PDF.
  • Mở tệp PDF bằng Adobe Reader hoặc bất kỳ phần mềm nào khác.

Chuyển đổi RTF sang PDF C#

Việc chuyển đổi RTF sang PDF với Aspose.Words có thể được thực hiện trong một vài dòng mã. Sau đây là các bước cùng với tham chiếu API để chuyển đổi tệp RTF thành PDF.

  • Tải tài liệu RTF bằng cách chỉ định đường dẫn của tệp bằng lớp Document.
  • Sử dụng phương pháp Document.Save(String, SaveFormat) để lưu RTF dưới dạng PDF tại vị trí đã chỉ định.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi RTF sang PDF trong C#.

// Tải tệp RTF cần chuyển đổi
var document = new Aspose.Words.Document("Document.rtf");
// Chuyển đổi RTF thành PDF
document.Save("Document.pdf", Aspose.Words.SaveFormat.Pdf);  

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã thấy việc chuyển đổi tài liệu RTF sang định dạng PDF trong C# dễ dàng như thế nào bằng cách sử dụng Aspose.Words for .NET API. Bạn có thể tìm hiểu thêm về API xử lý văn bản .NET bằng cách sử dụng tài liệu cũng như các mẫu mã nguồn có sẵn trên GitHub.

Xem thêm

Chuyển văn bản sang HTML bằng PythonChuyển đổi văn bản thành hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF trong C#Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF trong Java
Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF bằng PythonChuyển đổi TXT sang XML trong C#Chuyển đổi TXT sang XML trong Java
Tài liệu Word sang PDF bằng C#Tệp PDF thành văn bản trong PythonJSON sang Excel trong Java
Từ chuyển thành JSON trong C#Từ chuyển thành JSON trong PythonDOC sang JSON trong C#
Tệp Excel thành JSON trong PythonXLSX sang JSON trong C#XLS sang JSON trong C#