RTF sang PDF bằng Python

Định dạng RTF đã được Microsoft giới thiệu để tạo các tài liệu văn bản đa dạng thức. Khả năng tương tác được cung cấp bởi định dạng RTF cho phép bạn trao đổi nội dung giữa các sản phẩm Microsoft khác nhau. Bên cạnh đó, PDF là một trong những định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất cung cấp hỗ trợ đa nền tảng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng Python.

Thư viện chuyển đổi RTF sang PDF trong Python

Để chuyển đổi tệp RTF sang định dạng PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for Python. Nó là một thư viện mạnh mẽ để triển khai các tính năng xử lý văn bản từ bên trong các ứng dụng Python của bạn. Sử dụng thư viện này, bạn có thể tạo và thao tác các tài liệu xử lý văn bản một cách liền mạch. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-words

Các bước chuyển RTF sang PDF

Việc chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng cách sử dụng Aspose.Words là một miếng bánh. Sau đây là các bước bạn cần thực hiện để chuyển đổi RTF sang PDF.

  • Tải tài liệu RTF bằng cách chỉ định đường dẫn của nó.
  • Chỉ định đường dẫn của tệp PDF đã chuyển đổi.
  • Lưu tài liệu RTF dưới dạng tệp PDF vào vị trí được chỉ định.

Chuyển RTF sang PDF bằng Python

Bây giờ chúng ta hãy xem cách thực hiện các bước đã đề cập ở trên để chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng cách sử dụng các lớp và phương thức của Aspose.Words.

  • Tải tài liệu RTF bằng lớp Tài liệu.
  • Chuyển RTF sang PDF bằng phương pháp Document.save (string, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp RTF sang định dạng PDF.

import aspose.words as aw

# tải tài liệu RTF
doc = aw.Document("sample.rtf")

# lưu dưới dạng tệp PDF
doc.save("document.pdf", aw.SaveFormat.PDF)

Sau đây là ảnh chụp màn hình của tài liệu RTF đầu vào mà chúng tôi đã sử dụng trong ví dụ này.

Tài liệu để chuyển đổi RTF sang PDF

Tài liệu RTF

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy tài liệu PDF đã chuyển đổi.

Chuyển đổi RTF sang PDF bằng Python

Tài liệu PDF được chuyển đổi

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose. AdWords for Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tài liệu RTF sang định dạng PDF bằng Python. Bạn có thể cài đặt thư viện nói trên trong các ứng dụng của mình và tích hợp mã được cung cấp để tự động chuyển đổi RTF sang PDF. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Words for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm