Chuyển đổi SVG sang PNG bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải thực hiện chuyển đổi qua lại các định dạng hình ảnh theo chương trình dựa trên yêu cầu của bạn. Ví dụ: JPG sang PNG, SVG sang PNG, v.v. SVG(Scalable Vector Graphics) là một trong những định dạng thường được sử dụng để hiển thị hình ảnh hai chiều. Mặt khác, PNG cũng là một định dạng hình ảnh nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách chuyển đổi ảnh SVG sang PNG trong Python.

Thư viện Python để chuyển đổi SVG sang PNG - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi hình ảnh SVG sang PNG, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn xử lý và thao tác các tệp văn bản và hình ảnh một cách liền mạch. Bạn có thể cài đặt thư viện trong ứng dụng Python của mình từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau.

> pip install aspose-words

Các bước chuyển đổi SVG sang PNG bằng Python

Sau đây là các bước để chuyển đổi SVG sang PNG bằng cách sử dụng Aspose.Words dành cho Python.

  • Tạo một tài liệu mới.
  • Chèn hình ảnh SVG vào tài liệu.
  • Áp dụng cài đặt trang cho tài liệu.
  • Lưu tài liệu dưới dạng hình ảnh PNG.

Chuyển đổi SVG sang PNG bằng Python

Bây giờ chúng ta hãy xem cách chuyển đổi các bước được đề cập ở trên thành mã Python bằng cách sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Các bước sau minh họa chuyển đổi SVG sang PNG trong Python.

  • Tạo một đối tượng của lớp Document.
  • Tạo một đối tượng của lớp DocumentBuilder và khởi tạo nó bằng đối tượng Document.
  • Chèn hình ảnh SVG vào tài liệu bằng phương thức DocumentBuilder.insertimage().
  • Áp dụng cài đặt trang cho tài liệu bằng thuộc tính DocumentBuilder.pagesetup.
  • Lưu tài liệu dưới dạng ảnh PNG bằng phương thức Document.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu SVG dưới dạng PNG trong Python.

import aspose.words as aw

# Đường dẫn của tệp SVG
fileName = "input.svg"

# tạo một tài liệu
doc = aw.Document()

# tạo một tài liệu builder and initialize it with document object
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# chèn hình ảnh SVG vào tài liệu
shape = builder.insert_image(fileName)

# KHÔNG BẮT BUỘC
# Tính toán chiều rộng và chiều cao tối đa và cập nhật cài đặt trang 
# để cắt tài liệu cho vừa với kích thước của ảnh.
pageSetup = builder.page_setup
pageSetup.page_width = shape.width
pageSetup.page_height = shape.height
pageSetup.top_margin = 0
pageSetup.left_margin = 0
pageSetup.bottom_margin = 0
pageSetup.right_margin = 0

# lưu dưới dạng PNG
doc.save("svg-to-png.png")

Trình chuyển đổi Python SVG sang PNG - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Words dành cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi SVG sang PNG theo chương trình bằng Python. Bạn có thể chỉ cần cài đặt thư viện và sử dụng mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi liền mạch các tệp SVG sang PNG trong các ứng dụng Python của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Words bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm