Chuyển đổi văn bản sang HTML bằng Python

Chuyển đổi văn bản sang HTML có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như, để nhúng văn bản dưới dạng nội dung HTML trên một trang web. Do đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một văn bản sang HTML theo chương trình bằng Python.

Thư viện Python tốc độ cao để chuyển đổi văn bản sang HTML

Để chuyển đổi văn bản sang HTML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu văn bản một cách liền mạch. Bạn có thể cài đặt thư viện trong ứng dụng Python của mình từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose-words

Các bước chuyển đổi văn bản sang HTML bằng Python

Sau đây là các bước để chuyển đổi một văn bản sang HTML bằng cách sử dụng Aspose.Words dành cho Python.

  • Cài đặt Aspose.Words dành cho Python trong ứng dụng của bạn.
  • Tải văn bản từ tệp TXT nguồn.
  • Lưu văn bản vào tệp HTML bằng cách cung cấp đường dẫn của tệp đầu ra.

Chuyển đổi văn bản Python sang HTML

Bây giờ, hãy chuyển đổi các bước được đề cập ở trên thành mã bằng cách sử dụng lớp và phương thức bắt buộc của Aspose.Words for Python. Các bước sau đây trình bày cách chuyển đổi một văn bản sang HTML trong Python.

  • Tải tệp văn bản bằng lớp Tài liệu.
  • Lưu văn bản dưới dạng HTML bằng phương thức Document.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thực hiện chuyển đổi văn bản sang HTML bằng Python.

import aspose.words as aw

# tải tệp văn bản
doc = aw.Document("document.txt")

# lưu văn bản dưới dạng HTML
doc.save("text-to-html.html")

Thư viện chuyển đổi văn bản sang HTML trong Python - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Words dành cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi một văn bản sang HTML theo chương trình bằng Python. Bạn có thể chỉ cần cài đặt thư viện và sử dụng mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi văn bản sang HTML trong các ứng dụng Python của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm