Chuyển từ sang HTML C#

Trong các trường hợp khác nhau, bạn cần hiển thị nội dung của tệp Word trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Một trong những lựa chọn phù hợp trong những trường hợp như vậy là chuyển đổi Word sang HTML. Để đạt được điều này từ bên trong các ứng dụng .NET, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Word sang HTML trong C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách điều khiển động chuyển đổi Word sang HTML bằng các tùy chọn khác nhau.

C# Word to HTML Converter API - Tải xuống miễn phí

Để thực hiện chuyển đổi Word sang HTML từ bên trong các ứng dụng .NET, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET. Đây là một thư viện lớp mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu Word. Ngoài ra, nó cho phép bạn chuyển đổi tài liệu Word sang nhiều định dạng tệp khác nhau. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Words 

Chuyển Word sang HTML trong C#

Aspose. AdWords for .NET giúp bạn chuyển đổi tài liệu Word sang HTML dễ dàng hơn. Chỉ cần tải tài liệu Word và lưu dưới dạng tệp HTML. Sau đây là các bước để chuyển đổi một tệp Word sang HTML trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi Word sang HTML bằng C#.

// Tải tài liệu từ đĩa
Document doc = new Document("Document.docx");

// Lưu tài liệu dưới dạng HTML
doc.Save("Document.html", SaveFormat.Html);

C# Tùy chỉnh chuyển đổi từ sang HTML

Aspose. AdWords for .NET cũng cho phép bạn tùy chỉnh chuyển đổi Word sang HTML bằng các tùy chọn khác nhau. Ví dụ: bạn có thể chỉ định một thư mục để giữ các tệp tài nguyên (CSS, phông chữ và hình ảnh) riêng biệt. Ngoài ra, bạn có thể xuất thông tin khứ hồi của tài liệu. Các phần sau đây trình bày cách sử dụng các tùy chọn này.

C# Word sang HTML - Xuất thông tin khứ hồi

MS Word cung cấp một loạt các tính năng và không phải tất cả các tính năng này đều được hỗ trợ bởi HTML. Do đó, để làm cho nội dung của HTML gần với tài liệu gốc, thông tin khứ hồi được sử dụng. Các bước sau đây cho biết cách xuất thông tin khứ hồi trong Word sang chuyển đổi HTML trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xuất thông tin khứ hồi trong Word sang chuyển đổi HTML trong C# .NET.

// Tải tài liệu từ đĩa
Document doc = new Document("Document.docx");

// Bật thông tin khứ hồi
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.ExportRoundtripInformation = true;

// Lưu dưới dạng HTML
doc.Save("ExportRoundtripInformation_out.html", options);

Chuyển đổi C# Từ sang HTML - Chỉ định Thư mục Tài nguyên

Trong khi thực hiện chuyển đổi Word sang HTML, bạn có thể lưu các tệp tài nguyên trong một thư mục riêng biệt. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định các thư mục để giữ phông chữ và hình ảnh riêng biệt. Sau đây là các bước để đạt được điều này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách giữ tài nguyên trong một thư mục riêng trong chuyển đổi C# Word sang HTML.

// Tải tài liệu 
Document doc = new Document("document.docx");

// Đặt thư mục cho tài nguyên
HtmlSaveOptions saveOptions = new HtmlSaveOptions();
saveOptions.CssStyleSheetType = CssStyleSheetType.External;
saveOptions.ExportFontResources = true;
saveOptions.ResourceFolder = dataDir + @"\Resources";
saveOptions.ResourceFolderAlias = "http://example.com/resources";

// Chuyển đổi tài liệu sang HTML
doc.Save("ExportResourcesUsingHtmlSaveOptions.html", saveOptions);

Đọc thêm về cách làm việc với các thư mục tài nguyên trong chuyển đổi Word sang HTML.

C# API cho Chuyển đổi Word sang HTML - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Words for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Word sang HTML trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách sử dụng các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh chuyển đổi Word sang HTML. Bạn cũng có thể khám phá các tính năng khác của Aspose. AdWords for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm