Sao chép nội dung từ tài liệu từ này sang tài liệu từ khác trong C#

MS Word là một phần mềm xử lý văn bản phổ biến và được sử dụng rộng rãi để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Trong khi làm việc với tài liệu Word, bạn có thể cần sao chép nội dung từ tài liệu này sang tài liệu khác. Hơn nữa, bản sao của tài liệu Word cũng được yêu cầu trong một số trường hợp nhất định. Để thực hiện các thao tác này theo chương trình, bài viết này trình bày cách sao chép nội dung từ tài liệu Word này sang tài liệu Word khác trong C#. Ngoài ra, bạn sẽ học cách tạo bản sao của tài liệu Word theo lập trình.

Thư viện C# để sao chép nội dung của tài liệu Word

Để sao chép nội dung từ tài liệu Word này sang tài liệu Word khác, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET. Nó là một thư viện giàu tính năng để triển khai các tính năng xử lý văn bản từ bên trong các ứng dụng .NET. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt trực tiếp từ NuGet bằng bảng điều khiển trình quản lý gói.

PM> Install-Package Aspose.Words

Sao chép nội dung từ tài liệu Word sang tài liệu khác bằng C#

Sau đây là các bước để sao chép nội dung của tài liệu Word sang tài liệu khác bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho biết cách sao chép nội dung của tài liệu Word sang tài liệu khác.

// Tải tài liệu Word nguồn và đích
Document doc = new Document("document.docx");
Document docDest = new Document("document2.docx");

// Sao chép nội dung từ tài liệu nguồn sang tài liệu đích
docDest.AppendDocument(doc, ImportFormatMode.KeepSourceFormatting);

// Lưu tài liệu
docDest.Save("output.docx");

Tạo bản sao của tài liệu Word trong C#

Bạn cũng có thể sao chép nội dung của tài liệu Word vào một tài liệu mới. Nói cách khác, bạn có thể tạo bản sao của một tài liệu. Các bước sau đây cho biết cách tạo bản sao của tài liệu Word bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo bản sao của tệp Word DOCX trong C#.

// Tải tài liệu Word nguồn
Document doc = new Document("document.docx");

// Sao chép tài liệu
Document newDoc = doc.Clone();

// Lưu tài liệu
newDoc.Save("output.docx");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Words for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách sao chép nội dung từ tài liệu Word sang tài liệu khác trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách sao chép tài liệu Word theo chương trình. Aspose. AdWords for .NET cung cấp một loạt các tính năng khác mà bạn có thể khám phá bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm