create-charts-in-word-documents-using-python

Biểu đồ là một công cụ mạnh mẽ để truyền đạt thông tin rõ ràng và ngắn gọn. Việc tạo báo cáo thường liên quan đến việc trình bày dữ liệu một cách trực quan. Việc tích hợp biểu đồ vào tài liệu Word có thể tăng cường đáng kể việc trình bày và hiểu biết về dữ liệu. Trong khi Microsoft Word cung cấp các chức năng tạo biểu đồ tích hợp, Aspose.Words for Python cung cấp điều khiển lập trình để tạo và tích hợp biểu đồ trong tài liệu Word. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách tạo biểu đồ trong tài liệu Word bằng Python.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

Python API để Tạo Biểu Đồ trong Tài Liệu Word

Chúng ta sẽ sử dụng Aspose.Words for Python để tạo các loại biểu đồ khác nhau trong tài liệu Word. Đây là một thư viện mạnh mẽ cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu Word một cách lập trình. Nó cung cấp một API mạnh mẽ để tạo và tùy chỉnh biểu đồ trong tài liệu Word, làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời cho các nhà phát triển cần tích hợp trực quan hóa dữ liệu vào quy trình tạo tài liệu của họ. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà phát triển cần tạo báo cáo hoặc tài liệu với trực quan hóa dữ liệu động.

Trước khi bắt đầu tạo biểu đồ, chúng ta cần thiết lập môi trường phát triển. Làm theo các bước sau để cài đặt các gói cần thiết:

1. Cài đặt Aspose.Words for Python

Vui lòng tải gói từ trang tải xuống hoặc cài đặt từ PyPI bằng cách chạy lệnh pip sau trong console:

pip install aspose-words

2. Nhập Các Thư Viện Cần Thiết

import aspose.words as aw

from aspose.words import Document, DocumentBuilder, SaveFormat
from aspose.words.drawing import Shape
from aspose.words.drawing.charts import ChartType

Cách Tạo Biểu Đồ Cột trong Tài Liệu Word

Biểu đồ cột lý tưởng để so sánh các điểm dữ liệu qua các danh mục. Chúng ta có thể dễ dàng tạo biểu đồ cột trong tài liệu Word bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Tạo một thể hiện của lớp Document.
  2. Tạo một tài liệu sử dụng lớp DocumentBuilder.
  3. Thêm một biểu đồ sử dụng phương thức insert_chart() với COLUMN ChartType, chiều cao, và chiều rộng làm đối số.
  4. Nhận kết quả trong đối tượng lớp Shape.
  5. Tạo một thể hiện của lớp Chart.
  6. Nhận bộ sưu tập chuỗi biểu đồ sử dụng chart.series.
  7. Sau đó, xác định dữ liệu và thêm một chuỗi biểu đồ sử dụng phương thức add().
  8. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu file.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách tạo biểu đồ cột trong tài liệu Word bằng Python.

Create Column Charts in Word Documents using Python.

Tạo Biểu Đồ Cột trong Tài Liệu Word bằng Python

Tạo Biểu Đồ Phân Tán trong Tài Liệu Word bằng Python

Biểu đồ phân tán hữu ích để hiển thị mối quan hệ giữa hai biến. Chúng ta có thể chèn biểu đồ phân tán vào tài liệu Word bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đặt ChartType.SCATTER trong phương thức insert_chart().

Đoạn mã sau đây cho thấy cách tạo biểu đồ phân tán trong tài liệu Word bằng Python.

Create Scatter Charts in Word Documents using Python.

Tạo Biểu Đồ Phân Tán trong Tài Liệu Word bằng Python

Chèn Biểu Đồ Khu Vực trong Tài Liệu Word bằng Python

Biểu đồ khu vực nhấn mạnh sự thay đổi theo thời gian. Chúng ta có thể dễ dàng tạo biểu đồ khu vực trong tài liệu Word bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đặt ChartType.AREA trong phương thức insert_chart().

Đoạn mã sau đây cho thấy cách tạo biểu đồ khu vực trong tài liệu Word bằng Python.

Insert Area Charts in Word Documents using Python.

Chèn Biểu Đồ Khu Vực trong Tài Liệu Word bằng Python

Chèn Biểu Đồ Bong Bóng trong Tài Liệu Word bằng Python

Biểu đồ bong bóng hiệu quả cho việc hiển thị ba chiều dữ liệu. Bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó, chúng ta có thể dễ dàng tạo biểu đồ bong bóng trong tài liệu Word. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt ChartType.BUBBLE trong phương thức insert_chart().

Đoạn mã sau đây cho thấy cách tạo biểu đồ bong bóng trong tài liệu Word bằng Python.

Insert Bubble Charts in Word Documents using Python.

Chèn Biểu Đồ Bong Bóng trong Tài Liệu Word bằng Python

Nhận Giấy Phép Miễn Phí

Phát huy toàn bộ sức mạnh của Aspose.Words for Python! Nhận giấy phép tạm thời miễn phí của bạn ngay hôm nay và bắt đầu ngay lập tức. Không giới hạn, chỉ có phép màu thao tác tài liệu trong tầm tay bạn.

Biểu Đồ trong Tài Liệu Word – Tài Nguyên Hữu Ích

Ngoài việc làm việc với biểu đồ trong tài liệu Word, bạn có thể khám phá thêm nhiều tính năng của Aspose.Words for Python để tùy chỉnh thêm biểu đồ và tài liệu Word bằng các tài nguyên dưới đây:

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã đề cập đến các bước để tạo các loại biểu đồ khác nhau—biểu đồ cột, biểu đồ phân tán, biểu đồ khu vực và biểu đồ bong bóng—trong tài liệu Word bằng Python. Chúng ta đã chỉ ra cách tận dụng Aspose.Words for Python để tạo các loại biểu đồ khác nhau trong tài liệu Word. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể tích hợp liền mạch các biểu đồ hấp dẫn vào tài liệu Word của mình, làm cho việc phân tích và trình bày dữ liệu trở nên hiệu quả hơn.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi để được trợ giúp.

Xem Thêm