Tạo và chỉnh sửa DOCX trong Qt

Trong bài trước, tôi đã chỉ cho bạn cách tích hợp Aspose.Words for C++ trong ứng dụng Qt bằng Qt Creator. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem cách thiết lập và sử dụng Aspose.Words for C++ trong Qt bằng Visual Studio. Sau đó, chúng ta sẽ tạo một tài liệu Word trong ứng dụng Qt.

Thiết lập Aspose.Words for C++ trong ứng dụng Qt

Để phát triển ứng dụng Qt trong Visual Studio, tôi đã sử dụng các phiên bản Visual Studio, Qt và Qt VS Tools sau:

Khi bạn đã thiết lập môi trường cần thiết, bạn có thể tiến hành các bước sau để tích hợp thư viện Word của Aspose trong ứng dụng Qt.

 • Tải xuống và cài đặt CMake.
 • Tải xuống và giải nén Aspose.Words for C++.
 • Tạo một thư mục mới cho các tệp dự án của bạn và sao chép/dán các thư mục Aspose.Words.Cpp và CodePorting.Native.Cs2Cppvc1420.3 từ gói đã giải nén.
 • Tạo một tệp mới có tên CMakeLists.txt trong cùng một thư mục.
 • Sao chép và dán nội dung sau vào tệp CMakeLists.txt.
cmake_minimum_required(VERSION 3.1.0 FATAL_ERROR)

project(Qt_AsposeWords_CMake)

set(CMAKE_AUTOMOC ON)
set(CMAKE_AUTORCC ON)
set(CMAKE_AUTOUIC ON)

find_package(Qt5 COMPONENTS Widgets REQUIRED)
find_package(CodePorting.Native.Cs2Cpp REQUIRED CONFIG PATHS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} NO_DEFAULT_PATH)
find_package(Aspose.Words.Cpp REQUIRED CONFIG PATHS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} NO_DEFAULT_PATH)

add_executable(Qt_AsposeWords_CMake
  main.cpp
)

target_link_libraries(Qt_AsposeWords_CMake PRIVATE Qt5::Widgets Aspose::Words) 

set_directory_properties(PROPERTIES VS_STARTUP_PROJECT Qt_AsposeWords_CMake)

file(TO_NATIVE_PATH "${Aspose.Words.Cpp_DIR}/lib/${CMAKE_VS_PLATFORM_NAME}" Aspose.Words.Cpp_DLL_PATH)
file(TO_NATIVE_PATH "${CodePorting.Native.Cs2Cpp_DIR}/lib" CodePorting.Native.Cs2Cpp_DLL_PATH)
file(TO_NATIVE_PATH "${Qt5_DIR}/../../../bin" Qt5_DLL_PATH)

set_target_properties(Qt_AsposeWords_CMake PROPERTIES VS_DEBUGGER_ENVIRONMENT "PATH=${Aspose.Words.Cpp_DLL_PATH}\\$<CONFIG>;${CodePorting.Native.Cs2Cpp_DLL_PATH};${Qt5_DLL_PATH};$(Path)") 
 • Mở Command Prompt và cd vào thư mục dự án.
 • Chạy lệnh sau bằng cách thay thế với đường dẫn đến tệp Qt5Config.cmake (tức là C:\QT\5.14.2\msvc201764\lib\cmake\Qt5).
cmake -G "Visual Studio 15 2017" -Thost=x64 -Ax64 -S . -B build -D"Qt5_DIR=<path-to-qt5>"

Khi bạn đã hoàn thành các bước nêu trên, giải pháp Visual Studio sẽ được tạo trong thư mục. Bạn hiện đã sẵn sàng sử dụng các tính năng của Aspose.Words for C++ trong ứng dụng Qt. Bây giờ hãy xem cách tạo tài liệu Word trong dự án Qt này.

Tạo Tài liệu Word trong Ứng dụng Qt bằng Visual Studio

Sau đây là các bước để tạo tài liệu Word trong ứng dụng Qt bằng Aspose.Words for C++:

 • Mở giải pháp trong Visual Studio.
 • Tạo một tệp .cpp mới có tên main.cpp và bao gồm các tệp tiêu đề sau trong đó.
#include <iostream>
#include <Aspose.Words.Cpp/Model/Document/Document.h>
#include <Aspose.Words.Cpp/Model/Document/DocumentBuilder.h>
 • Sao chép/dán đoạn mã sau vào chức năng chính:
auto doc = System::MakeObject<Aspose::Words::Document>();
auto builder = System::MakeObject<Aspose::Words::DocumentBuilder>(doc);
builder->Writeln(u"Hello World!");
doc->Save(u"HelloWorld.docx");
std::cout << "Word document has been created.";
QCoreApplication a(argc, argv);	
return a.exec();
 • Xây dựng và chạy ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về Aspose.Words for C++

Khám phá tài liệu của Aspose.Words for C++ để tìm hiểu cách tạo các tài liệu Word phong phú và phức tạp hơn.

Xem thêm