Tạo tài liệu Rich Word trong Java

Trong những năm gần đây, việc tạo tài liệu Word động đã trở thành một tính năng phổ biến để soạn báo cáo, báo giá, hóa đơn và các loại tài liệu khác. Các công ty sản xuất khác nhau tạo hóa đơn dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, tự động hóa tài liệu giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tài nguyên cần thiết trong quy trình tạo tài liệu thủ công. Bài viết này nhằm mục đích hướng tới quy trình tự động hóa tài liệu và cho bạn biết cách tạo tài liệu Word theo lập trình trong Java.

API Java để tạo tài liệu Word

Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng Aspose.Words for Java là một API giàu tính năng để tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi tài liệu Word trong các ứng dụng dựa trên Java. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng các cấu hình Maven sau:

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>20.2</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Trong các phần sau, bạn sẽ học cách tạo một tài liệu Word chứa các thành phần khác nhau như văn bản, đoạn văn, bảng, danh sách, hình ảnh, v.v. bằng cách lập trình bằng Java.

Tạo tài liệu Word bằng Java

Hầu hết thời gian, một phần đáng kể nội dung trong tài liệu Word dựa trên văn bản. Do đó, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng cách tạo một tài liệu Word có tiêu đề và một đoạn văn. Sau đây là các bước để tạo một tài liệu Word:

 • Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Document.
 • Tạo một đối tượng DocumentBuilder và khởi tạo nó với đối tượng Document.
 • Sử dụng lớp Phông chữ và đặt kích thước phông chữ, họ, v.v.
 • Đặt thuộc tính của đoạn bằng lớp ParagraphFormat.
 • Viết văn bản vào tài liệu bằng phương thức DocumentBuilder.write().
 • Cuối cùng, gọi phương thức Document.save() để tạo tài liệu.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo tài liệu Word có chứa văn bản trong Java.

// Tạo một đối tượng Tài liệu
Document doc = new Document();
// Tạo một đối tượng DocumentBuilder
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Chỉ định định dạng phông chữ
Font font = builder.getFont();
font.setSize(18);
font.setBold(true);
font.setColor(Color.BLACK);
font.setName("Arial");
builder.write("How to Create a Rich Word Document?");
builder.insertBreak(BreakType.LINE_BREAK);
// Bắt đầu đoạn văn
font.setSize(12);
font.setBold(false);
ParagraphFormat paragraphFormat = builder.getParagraphFormat();
paragraphFormat.setFirstLineIndent(12);
paragraphFormat.setKeepTogether(true);
builder.write("This article shows how to create a Word document containing text, images and lists.");
// Lưu tài liệu
doc.save("Rich Word Document.docx");

đầu ra

Tạo tài liệu Word trong Java

Tạo một tài liệu Word có bảng bằng Java

Bảng trong tài liệu Word được sử dụng để sắp xếp nội dung dưới dạng hàng và cột. Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một bảng đơn giản chứa hai hàng và hai cột. Tạo một bảng bao gồm bốn thao tác cơ bản:

 • Bắt đầu bàn
 • Chèn một ô
 • Kết thúc hàng
 • Kết thúc bảng

Sau đây là các bước tạo bảng trong tài liệu Word bằng Java:

Mẫu sau đây cho biết cách tạo bảng trong tài liệu Word.

// Tạo một đối tượng Tài liệu
Document doc = new Document();
// Tạo một đối tượng DocumentBuilder
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Tạo bảng
Table table = builder.startTable();
// Chèn một ô
builder.insertCell();
table.autoFit(AutoFitBehavior.AUTO_FIT_TO_WINDOW);
builder.getCellFormat().setVerticalAlignment(CellVerticalAlignment.CENTER);
builder.write("This is Row 1 Cell 1");
builder.insertCell();
builder.write("This is Row 1 Cell 2");
// hàng cuối
builder.endRow();
// bắt đầu một hàng tiếp theo và đặt thuộc tính của nó
builder.getRowFormat().setHeight(100);
builder.getRowFormat().setHeightRule(HeightRule.EXACTLY);
builder.insertCell();
builder.write("This is Row 2 Cell 1");
builder.insertCell();
builder.write("This is Row 2 Cell 2");
builder.endRow();
// bảng kết thúc
builder.endTable();
// Lưu tài liệu
doc.save("Rich Word Document.docx");

đầu ra

Java tạo tài liệu Word với bảng

Tạo Danh sách trong Tài liệu Word bằng Java

Sau đây là các bước để thêm danh sách vào tài liệu Word.

 • Đầu tiên, tạo một đối tượng của lớp Document.
 • Thêm loại danh sách bạn muốn vào tài liệu bằng phương thức Document.getLists().add().
 • Lấy danh sách từ tài liệu vào đối tượng List.
 • Điền vào danh sách bằng đối tượng DocumentBuilder.
 • Cuối cùng, lưu tài liệu.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo danh sách trong tài liệu Word bằng Java.

// Tạo một đối tượng Tài liệu
Document doc = new Document();
doc.getLists().add(ListTemplate.BULLET_CIRCLE);
List list = doc.getLists().get(0);
// Đặt true để chỉ định rằng danh sách phải được khởi động lại ở mỗi phần.
list.isRestartAtEachSection(true);
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.getListFormat().setList(list);
for (int i = 1; i < 45; i++) {
	builder.writeln(String.format("List Item " + i));
	// Chèn ngắt phần.
	if (i == 15)
		builder.insertBreak(BreakType.SECTION_BREAK_NEW_PAGE);
}
builder.getListFormat().removeNumbers();
// Lưu tài liệu
doc.save("Rich Word Document.docx");

đầu ra

Chèn danh sách trong Word docx trong Java

Chèn hình ảnh vào tài liệu Word bằng Java

Việc chèn hình ảnh vào tài liệu Word đơn giản như chiếc bánh. Sau đây là một số bước đơn giản để thực hiện thao tác này:

 • Đầu tiên, tạo một đối tượng của lớp Document.
 • Tạo một đối tượng của lớp DocumentBuilder và khởi tạo nó với đối tượng Document.
 • Chèn hình ảnh bằng phương thức DocumentBuilder.insertImage().
 • Cuối cùng, lưu tài liệu.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chèn hình ảnh vào tài liệu Word bằng Java.

// Tạo một đối tượng Tài liệu
Document doc = new Document();
// Tạo tài liệuBuiler
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Chèn hình ảnh
builder.insertImage("aspose-words.png");
// Lưu tài liệu
doc.save("Rich Word Document.docx");

đầu ra

Chèn hình ảnh vào Word docx trong Java

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo các tài liệu Word phong phú bằng lập trình bằng cách sử dụng Java. Ngoài ra, các mẫu mã đã chỉ ra cách thêm văn bản, bảng, hình ảnh và danh sách vào tài liệu Word. Bạn có thể đọc thêm về cách chèn các phần tử khác nhau vào tài liệu Word bằng Aspose.Words for Java.

Dùng thử miễn phí Aspose.Words for Java

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử và sử dụng Aspose.Words for Java mà không bị giới hạn thời gian dùng thử.

Xem thêm