Microsoft Word hỗ trợ nhiều tính năng bảo vệ để bảo vệ toàn bộ tài liệu Word hoặc một số phần của tài liệu. Bảo vệ tài liệu được áp dụng khi bạn cần chia sẻ tài liệu với người hoặc bên khác. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể muốn giới hạn quyền truy cập hoặc quyền của bên thứ ba. Mặt khác, bạn cũng có thể chỉ định mật khẩu để tránh truy cập trái phép vào tài liệu. Bài viết này cũng bao gồm một số cách dễ dàng để bảo vệ tài liệu Word theo chương trình. Hơn nữa, bạn cũng sẽ học cách bỏ bảo vệ tài liệu Word mà không cần mật khẩu. Trong các phần tiếp theo, bạn sẽ học cách:

 • bảo vệ tài liệu Word bằng C#,
 • bảo vệ tài liệu Word bằng mật khẩu trong C# và
 • bỏ bảo vệ tài liệu Word không có mật khẩu trong C#.

.NET API để bảo vệ/bỏ bảo vệ tài liệu Word

Aspose.Words for .NET là một API để thao tác tài liệu Word theo chương trình trong các ứng dụng .NET. Cùng với các tính năng thao tác tài liệu khác, API cung cấp các tính năng dễ dàng nhưng mạnh mẽ để bảo vệ và bỏ bảo vệ tài liệu Word. Bạn có thể tải xuống Aspose.Words for .NET DLL hoặc cài đặt nó trong dự án của bạn bằng các cách sau trong Visual Studio:

Trình quản lý gói NuGet

bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ tài liệu Word

Bảng điều khiển quản lý gói

PM> Install-Package Aspose.Words

Bảo vệ tài liệu Word bằng C#

Aspose.Words for .NET cung cấp các loại bảo vệ sau đây để bảo mật tài liệu Word:

 • AllowOnlyComments - Chỉ cho phép sửa đổi nhận xét.
 • AllowOnlyFormFields - Để chỉ cho phép nhập dữ liệu vào các trường biểu mẫu.
 • AllowOnlyRevisions - Để chỉ cho phép thêm dấu sửa đổi.
 • ReadOnly - Hoàn toàn chỉ đọc (không được phép thay đổi tài liệu).
 • NoProtection - Không có biện pháp bảo vệ nào cả.

Sau đây là các bước để áp dụng bảo vệ cho tài liệu Word:

Mẫu mã sau đây cho biết cách bảo vệ tài liệu Word trong C#.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("Document.docx");
// Bảo vệ bằng loại bảo vệ
doc.Protect(ProtectionType.AllowOnlyComments);
// Lưu tài liệu
doc.Save("Protected Document.docx");

Bảo vệ tài liệu Word bằng mật khẩu trong C#

Sau đây là các bước để bảo vệ tài liệu Word bằng mật khẩu:

Mẫu mã sau đây cho biết cách bảo vệ tài liệu Word bằng mật khẩu trong C#.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("Document.docx");
string password = "123456";
// Bảo vệ bằng loại bảo vệ và mật khẩu
doc.Protect(ProtectionType.ReadOnly, password);
// Lưu tài liệu
doc.Save("Protected Document.docx");

Bỏ bảo vệ tài liệu Word không có mật khẩu trong C#

Aspose.Words for .NET có khả năng mở khóa bảo vệ tài liệu Word ngay cả khi bạn không có mật khẩu. Sau đây là các bước để bỏ bảo vệ tài liệu Word:

 • Tạo một thể hiện của lớp Document và khởi tạo nó bằng đường dẫn của tài liệu Word.
 • Gọi phương thức Document.Unprotect().
 • Gọi phương thức Document.Save(String) để lưu tài liệu Word không được bảo vệ.

Mẫu mã sau đây cho biết cách bỏ bảo vệ tài liệu Word mà không cần mật khẩu trong C#.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("Protected Document.docx");
// Bỏ bảo vệ tài liệu Word
doc.Unprotect();
// Lưu tài liệu
doc.Save("Unprotected Document.docx");

Dùng thử miễn phí Aspose.Words for .NET

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời để thử và sử dụng miễn phí Aspose.Words for .NET.